مهدیه حدادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

فایل تدریس ریاضی ۲ برای گروه شیمی

جلسه اول ۹۹/۱/۱۸                                    جلسه یاردهم ۹۹/۲/۲۲

جلسه دوم ۹۹/۱/۱۹                                   جلسه دوازدهم ۹۹/۲/۲۳

جلسه سوم ۹۹/۱/۲۵                                  جلسه سیزدهم  ۹۹/۲/۲۹

جلسه چهارم ۹۹/۱/۲۶                                جلسه چهاردهم ۹۹/۲/۳۰

جلسه پنجم ۹۹/۲/۱                                   جلسه پانزدهم    ۹۹/۳/۶

جلسه ششم ۹۹/۲/۲                                   جلسه شانزدهم ۹۹/۳/۱۲

جلسه هفتم ۹۹/۲/۸                                   جلسه هفدهم   ۹۹/۳/۱۳

ادامه جلسه هفتم ۹۹/۲/۸

جلسه هشتم ۹۹/۲/۹

جلسه نهم ۹۹/۲/۱۵

جلسه دهم ۹۹/۲/۱۶

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:950 , تاریخ انتشار : 1399/01/18