مهدیه حدادی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

فایل های تدریس مجازی ریاضی 2

جلسه اول ۹۹/۱/۱۶                                                جلسه یازدهم ۹۹/۲/۲۰

جلسه دوم ۹۹/۱/۱۷                                               جلسه دوازدهم ۹۹/۲/۲۱

جلسه سوم ۹۹/۱/۲۳                                               جلسه سیزدهم ۹۹/۲/۲۷

جلسه چهارم ۹۹/۱/۲۴                                            جلسه چهاردهم۹۹/۲/۲۸

جلسه پنجم ۹۹/۱/۳۰                                              جلسه پانزدهم ۹۹/۳/۳

جلسه ششم ۹۹/۱/۳۱                                             جلسه شانزدهم۹۹/۳/۱۰

جلسه هفتم ۹۹/۲/۶                                               جلسه هفدهم ۹۹/۳/۱۱

جلسه هشتم ۹۹/۲/۷

جلسه نهم ۹۹/۲/۱۳

جلسه دهم ۹۹/۲/۱۴

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس های مجازی , بازدید:1314 , تاریخ انتشار : 1399/01/17